poznaj nasze zasady

Regulamin kursów i warsztatów

Regulamin warsztatów/kursów obowiązujący od dnia 01 listopada 2023

 1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników warsztatów/kursów.

 2. Warunkiem udziału w warsztatach/kursie jest zapoznanie się z

  niniejszym regulaminem, jego zaakceptowanie przez Uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich – jego opiekuna prawnego, oraz indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za warsztaty/kurs w terminie ustalonym przez Organizatora.

 3. Organizatorem warsztatów/kursów jest Automotywa sp. z o.o.

 4. Uczestnikami warsztatów/kursu mogą być zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież powyżej 15 roku życia. W przypadku niepełnoletnich

  niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którzy biorą na

  siebie pełną odpowiedzialność za nieletniego.

 5. Warsztaty/kursy odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w

  terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, opublikowanych na stronie internetowej www.automotywa.com.pl oraz przekazanych do wiadomości Uczestnikom warsztatów/kursu. Program i terminarz mogą ulec zmianie w porozumieniu z Uczestnikami warsztatów/kursu.

 6. Ilość miejsc w warsztatach/kursie jest ograniczona. Każdorazowo decyduje o tym Organizator.

 7. Zgłoszenia na dane warsztaty/kurs można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://automotywa.com.pl/#kontakt  przez wysłanie maila lub telefonicznie. Tylko zgłoszenia potwierdzone przez Organizatora gwarantują miejsce w danej grupie. Dopiero wówczas Uczestnik powinien opłacić dane warsztaty/kurs w terminie i na numer rachunku bankowego podanego przez Organizatora.

 8. Rezerwacja miejsca wiąże się z koniecznością wniesienia zadatku, którego wysokość określona jest przez Organizatora. Brak wniesienia zadatku w wymaganym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.

 9. Opłaty za warsztaty/kurs powinny być wnoszone przelewem na konto bankowe Organizatora: Automotywa sp. z o.o

  ing 73 1050 1399 1000 0090 8258 3197

10. Opłata powinna być wniesiona przez Uczestnika nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia się warsztatów/kursu. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja udziału Uczestnika w Kursie zostaje anulowana. Możliwa jest również wpłata na miejscu przed rozpoczęciem zajęć. Organizator dopuszcza możliwość płatności rozłożonej na raty.

11.Wniesienie częściowej lub całkowitej opłaty za warsztaty/kurs, jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.

12. Dokonana rezerwacja może być odwołana przez Uczestnika najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem się Kursu. Po tym czasie, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot zadatku.

13. Rezygnacja z kursu cyklicznego może być dokonana przez Uczestnika jedynie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres kontakt@automotywa.com.pl, przed rozpoczęciem Kursu lub w trakcie jego trwania. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie Uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych godzin Kursu oraz pomniejszonej o koszty związane z zakupem dla niego zasobów niezbędnych do realizacji Kursu.

14. W przypadku kursów jednodniowych, odwołanie możliwe jest na 7 dni przed jego rozpoczęciem w formie pisemnej wspomnianej w punkcie 12 regulaminu.

15. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia kursu z przyczyn od siebie niezależnych (np. choroba prowadzącego). W przypadku odwołania kursu, uczestnikom przysługuje zwrot całkowitej dokonanej opłaty.

16. Na pierwszych zajęciach, Organizator zapoznaje Uczestników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki powstałe w trakcie trwania zajęć i wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w miejscu odbywania się Kursu.

19. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach, Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie Uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia warsztatów/kursu. Organizator jako Administrator danych osobowych informuje, że

Uczestnicy oraz opiekunowie prawni małoletnich Uczestników mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich dobrowolnie podanych danych osobowych, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Organizator warsztatów/kursu przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a o szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać z Polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej

Kontakt

© w mocy wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: Marlena Bonczyk