Program w mocy

regulamin programu W MOCY

REGULAMIN KURSU W MOCY

obowiązujący od dnia 01 listopada 2023

 1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników warsztatów/kursów.

 2. Warunkiem udziału w warsztatach/kursie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jego zaakceptowanie przez Uczestnika oraz indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za kurs w terminie ustalonym przez Organizatora.

 3. Organizatorem warsztatów/kursów jest Automotywa sp. z o.o.

 4. Kurs trwa 7 miesięcy od listopada do maja w terminach i godzinach

  ustalonych przez Organizatora, opublikowanych na stronie internetowej www.automotywa.com.pl oraz przekazanych do wiadomości Uczestnikom kursu. Program i terminarz mogą ulec zmianie w porozumieniu z Uczestnikami kursu.

 5. Ilość miejsc w kursie jest ograniczona. Każdorazowo decyduje o tym Organizator.

 6. Zgłoszenia na dane warsztaty/kurs można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie https://wmocy.pl/zapisz-sie/ przez wysłanie maila lub telefonicznie. Tylko zgłoszenia potwierdzone przez Organizatora gwarantują miejsce w danej grupie. Dopiero wówczas Uczestnik powinien opłacić dane warsztaty/kurs w terminie i na numer rachunku bankowego podanego przez Organizatora.

 7. Rezerwacja miejsca wiąże się z koniecznością wniesienia zadatku, którego wysokość określona jest przez Organizatora. Brak wniesienia zadatku w wymaganym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.

 8. Opłaty za kurs powinny być wnoszone przelewem na konto bankowe Organizatora: Automotywa sp. z o.o

  ing 73 1050 1399 1000 0090 8258 3197

 9. Opłata powinna być wniesiona przez Uczestnika nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia się kursu. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja udziału Uczestnika w Kursie zostaje anulowana. Możliwa jest również wpłata na miejscu przed rozpoczęciem zajęć. Organizator dopuszcza możliwość płatności rozłożonej na raty.

10. Wniesienie częściowej lub całkowitej opłaty za kurs, jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.

11. Dokonana rezerwacja może być odwołana przez Uczestnika najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem się Kursu. Po tym czasie, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot zadatku.

12. Rezygnacja z kursu cyklicznego może być dokonana przez Uczestnika jedynie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres kontakt@automotywa.com.pl, przed rozpoczęciem Kursu lub w trakcie jego trwania. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie Uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych godzin Kursu oraz pomniejszonej o koszty związane z zakupem dla niego zasobów niezbędnych do realizacji Kursu.

13. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia kursu z przyczyn od siebie niezależnych (np. choroba prowadzącego). W przypadku odwołania kursu, uczestnikom przysługuje zwrot całkowitej dokonanej opłaty.

14. Na pierwszych zajęciach, Organizator zapoznaje Uczestników z zasadami współpracy w grupie.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki powstałe w trakcie trwania zajęć i wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w miejscu odbywania się Kursu.

17. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia warsztatów/kursu. Organizator jako Administrator danych osobowych informuje, że Uczestnicy oraz opiekunowie prawni małoletnich Uczestników mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich dobrowolnie podanych danych osobowych, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Organizator warsztatów/kursu przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a o szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać z Polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej

18. Trenerzy, terapeuci są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej treści indywidualnych sesji.

Kontakt

© w mocy wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: Marlena Bonczyk